Privacyverklaring


Het is voor mij vanzelfsprekend dat ik integer omga met jouw gegevens en dat wat jij mij in vertrouwen vertelt. Voor de EU-Privacywet die op 25 mei 2018 is ingegaan is mijn woord alleen niet voldoende en daarom licht ik hieronder toe op welke manier er binnen LichtKindje omgegaan wordt met jouw gegevens.

LichtKindje is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
LichtKindje, Bianca te Linde, www.lichtkindje.nl, info@lichtkindje.nl, KvK: 67566014.

Persoonsgegevens die wij verwerken
LichtKindje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken


 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • Adres.
 • E-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via mailwisseling.

Echter, niet alle gegevens die je ons verstrekt worden ook daadwerkelijk bewaard.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
LichtKindje verwerkt gegevens die nodig zijn voor het maken van een Luisterkindafstemming.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraagt LichtKindje om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
LichtKindje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door jou gevraagde dienst.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • LichtKindje verwerkt ook persoonsgegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

LichtKindje zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen

Indien je LichtKindje jouw persoonlijke contactgegevens geeft per mail, via de website of anderszins, dan gebruikt LichtKindje deze gegevens enkel om met jou in contact te treden en met jou te communiceren. Indien er geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden je gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.
Voor- en achternaam, adres en e-mailadres, mailwisselingen, overige persoonsgegevens en informatie om een Luisterkindafstemming te realiseren, en de Luisterkindafstemming zelf worden volgens wettelijke voorschriften 15 jaar bewaard. (Indien de aanvrager jonger is dan 18 jaar, dan zal de bewaartermijn verlengd worden met de tijd totdat de aanvrager de leeftijd van 18 jaar zal bereiken.)

Delen van persoonsgegevens met derden
LichtKindje deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. LichtKindje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
LichtKindje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Gebruik computerprogramma’s of -systemen

LichtKindje gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Word voor het uitwerken van een Luisterkindafstemming en het maken van facturen.
 • Microsof Excel voor het verwerken van de administratie.
 • Mozilla Thunderbird voor de mailwisseling.

De systemen worden telkens voorzien van de nieuwste updates.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies of vergelijkbare technieken
LichtKindje gebruikt alleen functionele cookies. Functionele cookies zijn technische cookies die nodig zijn om een website goed te laten functioneren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Social Media
Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

Links
Op de website kan je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.lichtkindje.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LichtKindje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lichtkindje.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

LichtKindje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je nog vragen over persoonsgegevens die we beveiligen
LichtKindje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lichtkindje.nl.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Deze verklaring is door LichtKindje zorgvuldig samengesteld op 21 mei 2018.